Etiske regler You are here: Home - Om PRB - Etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler – resumé

Medlemmer af brancheforeningen Public Relations Branchen varetager deres kunders interesser i forbindelse med synlighed, opinion og omdømme. Det skal ske i tråd med foreningens etiske regler. Bryder et medlem reglerne, kan foreningens etiske råd udstede en pengebøde og ekskludere medlemmet.

Om brancheforeningens medlemmer
Public Relations Branchen er en sammenslutning af PR- og kommunikationsvirksomheder, der rådgiver om og eksekverer kommunikation for virksomheder og organisationer.

PR-virksomhedernes rolle
Demokrati, ytringsfrihed, fri meningsdannelse, fri konkurrence, åbenhed og tolerance er vigtige forudsætninger for PR-virksomhedernes arbejde. Virksomhederne skal efterleve love, regler og normer – og arbejde med kunder, der også gør det.

Tavshedspligt
PR-virksomhedernes nuværende og tidligere kunder skal kunne stole på, at information, som ikke er offentlig, bliver behandlet fortroligt. Alle ansatte i virksomhederne har tavshedspligt om kundeforhold – under og efter ansættelsen.

Arbejdsmetoder
PR-virksomhederne arbejder efter regler om ytringsfrihed, presseetiske regler, insiderlovgivning, børskontrakter, offentlighedsprincipper mv. Virksomhederne har desuden ansvar for at kende og overholde regler, der gælder for specifikke brancher. PR-virksomhederne må ikke forsætligt vildlede om fakta eller de interesser, de repræsenterer og varetager.

Prissætning
PR-virksomhederne vælger selv, om de opkræver betaling per time, per projekt, for opnåede resultater e.l. Virksomhederne skal fastsætte priserne på et rimeligt niveau og være moderate, hvad angår gaver og repræsentation til kunder og andre interessenter.

Interessekonflikter
PR-virksomheder kan arbejde med konkurrerende kunder, men bør oplyse de involverede parter, hvis der er en potentiel interessekonflikt. Arbejdsgrupper i virksomheden skal være adskilte, så fortrolig information om opgaven ikke er tilgængelig for kolleger, der arbejder for en konkurrent.

Rådgiverrollen
PR-virksomhederne skal sikre, at kundernes interesser bliver varetaget professionelt og loyalt – og går forud for økonomiske, politiske eller øvrige interesser hos PR-virksomheden.

At nægte at afbryde opgaver
En grundregel i branchen er, at ingen kunde, som overholder loven og viser god forretningsskik, kan nægtes bistand i deres kommunikation – heller ikke selv om de befinder sig i en kompliceret situation. Den enkelte PR-virksomhed kan dog fravælge kunder og opgaver ud fra egne overbevisninger eller målsætninger. Hvis en kunde f.eks. gentagne gange ser bort fra PR-virksomhedens råd eller giver vildledende oplysninger, kan virksomheden afslutte opgaver før tid i efter gældende aftaler.

Overtrædelse og sanktioner
Hvis der er formodning om, at et medlem har brudt de etiske regler går følgende procedure i gang:

  1. Medlemmet indkaldes til et afklarende møde med Public Relations Branchens bestyrelsesformand og -næstformand.
  2. Bestyrelsen indhenter evt. yderligere oplysninger hos andre involverede.
  3. Bestyrelsen vurderer, om der reelt er tale om en overtrædelse af reglerne. Afgørelse og begrundelse gives skriftligt.
  4. Vurderer bestyrelsen, at der er tale om en overtrædelse, overgår sagen til foreningens etiske råd.
  5. Efter et møde med medlemmet vurderer rådet, om bestyrelsens beslutning stadig er gældende, og hvad sanktionen i så fald skal være. Sanktionen er – alt efter grovhed – en påtale, en bøde på 25.000 kr. eller en pengebøde på 50.000 kr. samt eksklusion. Afgørelsen sker ved simpelt flertal og offentliggøres

Du kan hente det fulde regelsæt som pdf – KLIK HER